Συγκριτική μελέτη

Πρακτικές

Μοιραζόμαστε ενέργεια και ιδέες

Στηριζόμενοι σε μια βάση δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών, θα διεξαχθεί μια έρευνα σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το έργο, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο σχετικά με την κατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη γεωργία και την κτηνοτροφία όσον αφορά τη στάση συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, τη ροή πληροφοριών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνδεση της παραγωγής με την πολιτιστική κληρονομιά.
Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα ώστε να καταγραφούν διεξοδικά ομοιότητες και κενά μεταξύ των περιοχών και να χρησιμοποιηθούνι για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, και όχι εξειδικευμένου ανά χώρα, εκπαιδευτικού υλικού

01.

Ζωντανό εργαστήριο για αγρότες

02.

Αναζητώντας περιπτωσιολογικές μελέτες

Η συνεισφορά για καθέναν από τους πέντε τομείς που καλύπτονται από το έργο θα συνταχθεί από τους αντίστοιχους εταίρους (όλοι οι εταίροι θα συμμετέχουν έτσι στη σύνθεση μελετών περιπτώσεων).
Κάθε συνεισφορά θα δομηθεί ως μελέτη περίπτωσης, η οποία θα βασίζεται σε ερωτηματολόγια, επιτόπιες έρευνες και συνεντεύξεις. Η δομή των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων θα συνενωθεί από τους εταίρους και θα οριστικοποιηθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή του προγράμματος

03.

Τα κενά γίνονται η δύναμή μας

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της συγκριτικής μελέτης είναι η συμβολή στη μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες κατάρτισης.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ χρήσιμο για κάθε τοπικό διαμεσολαβητή που θέλει να καταλάβει πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό αγροτικής ανάπτυξης και για την ανταλλαγή γνώσεων.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα