Επιμόρφωση

Παραγωγή – Πολιτισμός – Περιβάλλον

Δωρεάν επιμόρφωση για επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών

Θεματικές που θα περιλαμβάνουν:

Αειφόρος ανάπτυξη στη γεωργία και την κτηνοτροφία των αγροτικών περιοχών, αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων παραγωγής σε ένα παγκόσμιο και ψηφιακό κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό σύστημα, συνέργειες με άλλους τομείς παραγωγής, ιδρύματα εκπαίδευσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, ολοκληρωμένο και διακριτό τοπικό σήμα, τοπική ενδυνάμωση μέσω διομότιμης αλληλεπίδρασης, δεξιότητες συντονισμού και δικτύωσης, σχηματισμό συστάδων και κόμβων, βασίζοντας την παραγωγή στις αξίες της

01.

Γιατί είναι χρήσιμη η δια βίου μάθηση

Η μάθηση καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι αυτό που κάνει τη ζωή ένα ενδιαφέρον ταξίδι. Η συνεχής μάθηση μας κάνει πιο ανθεκτικούς και πιο ικανούς να αντιδρούμε στις αλλαγές της ζωής.

02.

Πραγματικές καταστάσεις

Θέλουμε να κάνουμε τη μάθηση όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που ζουν οι αγρότες και επιχειρηματίες του αγροτικού χώρου στην καθημερινή τους ζωή.

03.

Γειωμένη εργασία

Τα διαφορετικά σενάρια, οι προσεγγίσεις, το υλικό κ.λπ. θα λαμβάνονται υπόψη καθόλη τη διάρκεια του έργου, επειδή πιστεύουμε στη αλληλοδιδακτική μάθηση. Δεν υπάρχει εκπαιδευτής και δεν υπάρχει εκπαιδευόμενος με απόλυτους όρους. Είμαστε όλοι εδώ για να μοιραστούμε και να γίνουμε πιο δυνατοί.

Το υλικό θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, διότι αυτός είναι ο πυρήνας του Integrural – Εκπαίδευση για την ανθεκτικότητα της υπαίθρου. Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη απλού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα