Μελέτη Βιωσιμότητας

Οι σκέψεις μας για ένα εικονικό κέλυφος στην ύπαιθρο

Ώρα να προβληματιστούμε για το μέλλον

Αναμένεται να διερευνθεί σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες κατάρτισης, οι μεθοδολογικές γνώσεις και τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου θα ενσωματωθούν στις διάφορες ομάδες, αναδεικνύοντας τις καινοτομίες που επήλθαν, ώστε να συμβάλουν στη μεταφορά γνώσης στα διάφορα επίπεδα.

01.

Υποστηρίζοντας το εικονικό κέλυφος

Στόχος της μελέτης είναι να συνδυάσει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε όλο το έργο σε μια σύνθεση που θα είναι άμεσα χρήσιμη σε τοπικούς φορείς και ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς αφορά τον προγραμματισμό, αμοιβαία βοήθεια, συνεργασία και βιωσιμότητα.

02.

Πλήρωση του χάσματος

Σε πολλά έργα, υπάρχουν τόσα πολλά παραδοτέα και μελέτες που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή όλη η πολυπλοκότητα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και η εμπειρογνωμοσύνη που συλλέγονται σε αυτό το έργο θα συγκεντρωθούν με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κύρια μέρη, τους τελικούς χρήστες και φορείς των αγροτικών περιοχών.

03.

Όχι μόνο θετικά πράγματα

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τα πάντα. Τι λειτούργησε και τι όχι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί για το μέλλον.

Κάθε εταίρος θα εργαστεί σε διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων. Θέλουμε να μοιραστούμε με το κοινό και να κάνουμε πιο κατανοητά τα κύρια κρίσιμα σημεία . Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί και να ακολουθήσει διαφορετικά βήματα για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα